Camperplaats

Welkom
Van harte welkom op de camperplaats van Zwembad Meekenesch. Een uniek zwembad! Want het wordt met meer dan 60 vrijwilligers gerund. Het zwembad wordt namelijk sinds 2013 geëxploiteerd door Stichting Exploitatie Meekenesch. Voorheen was het een gemeentelijk zwembad dat door bezuinigingen gesloten zou worden. Door de plaatselijke zwemvereniging is een bedrijfsplan geschreven waarin met de inzet van vrijwilligers het zwembad behouden kon blijven. En dit is gelukt! Met deze vrijwilligers zorgen we ervoor dat de inwoners van Lichtenvoorde en omstreken hun baantjes kunnen zwemmen, kinderen hun zwemdiploma kunnen halen, de zwem- en waterpoloclub kan blijven sporten en de verschillende doelgroepen hun aquasport kunnen doen. Ook zorgen zij dat de camperplaatsen schoon, netjes en goed onderhouden blijven. Wij houden wel van een praatje! Mochten er iets niet duidelijk zijn of zou je graag wegwijs gemaakt willen worden, kom dan gerust even binnen. We helpen je graag!

Reserveren
Het is niet mogelijk om vooraf een plaats te reserveren. We beschikken over 8 plaatsen. Mochten deze vol zijn, dan mag er ook verbleven worden op het ‘auto-gedeelte’. Maar ook hier zal stageld geheven worden.

Faciliteiten
Met de gunstige ligging van deze camperplaats bij Zwembad Meekenesch beschikken we over een aantal mooie faciliteiten. Wil je hier gebruik van maken? Loop het zwembad tijdens openingstijden binnen en laat het één van onze vrijwilligers achter de balie weten, zij helpen je graag verder! Tijdens openingstijden: Gebruik van het (minder validen) toilet, afvalcontainer en speelvoorzieningen. Mogelijkheid tot douchen, zwemmen of kom gezellig een kopje koffie of thee drinken (zie prijslijst). Ook buiten openingstijden: Gebruik van WIFI (code verkrijg je na betaling via Campercontact of CamperPay).

Paar kleine regels
– Op de camper- plaats is er geen plaats voor caravans of andere voertuigen.
– Geen campinggedrag.
– Gebruik geen aggregaat maar de elektra zuil.
– Respecteer de groenvoorziening.
– Houd de camperplaats en voorzieningen netjes.
– Ruim uitwerpselen van je hond op.

Verblijfskosten
Voor het verblijf, wordt er stageld geheven. €10,- per dag. Het stageld kan alleen worden betaald via de app van CamperContact of CamperPay. Deze keuze hebben we gemaakt om het onze vrijwilligers die de camperplaats beheren, zo eenvoudig mogelijk te houden. Bij aankomst staat er een informatiebord waarop wordt weergegeven hoe de betaling verloopt.

Electra, water en douche
Op de elektra- en sanizuil is een gebruiksaanwijzing aanwezig. Betalen met muntgeld. Niet in het bezit van (de juiste) munten? Als het zwembad open is kan je daar wisselen. De kosten voor 1 kWh bedragen €0,60 en voor 90 liter water betaal je €1,-. Wanneer het zwembad geopend is, is er de mogelijkheid om te douchen. Hiervoor vragen we €1,- per persoon. Er is geen tijdslimiet.


Willkommen

Willkommen im Wohnmobilpark von Zwembad Meekenesch. Ein einzigartiges Schwimmbad, weil es von mehr als 60 Freiwilligen betrieben wird! Das Schwimmbad wird seit 2013 von der Stichting Exploitatie Meekenesch betrieben. Zuvor war es ein städtisches Schwimmbad, das wegen Ausgabenkürzungen geschlossen wurde. Der örtliche Schwimmverein hat einen Geschäftsplan erstellt, in dem das Schwimmbad von Freiwilligen betrieben wird. Und das ist gelungen! Mit diesen Freiwilligen stellen wir sicher, dass die Einwohner von Lichtenvoorde und Umgebung ihre Runden schwimmen können, Kinder ihre Schwimmabzeichen machen können, der Schwimm- und Wasserballclub weiterhin Sport treiben kann und die verschiedenen Zielgruppen ihren Wassersport betreiben können. Sie sorgen auch dafür, dass die Stellplätze für Wohnmobile sauber, ordentlich und gepflegt bleiben. Wir lieben es zu plaudern! Wenn etwas nicht klar ist oder Sie Hilfe benötigen, können Sie gerne hereinkommen. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Aufenthaltskosten
Für den Aufenthalt werden Kosten berechnet. 10 € pro Tag. Das Geld kann bar unter dem Baldachin am Eingang des Schwimmbades bezahlt werden. Füllen Sie das Anmeldeformular aus und reißen Sie das Ticket ab. Hinterlegen Sie das Anmeldeformular und das Geld im Briefkasten. Legen Sie das Ticket sichtbar hinter die Windschutzscheibe Ihres Wohnmobils. Während der Öffnungszeiten können Sie natürlich auch am Schalter (bar oder mit Girocard; keine Kreditkarten) bezahlen.

Strom und Wasser
Eine Gebrauchsanweisung finden Sie an der Strom- und Sanitärsäule. Zahlen Sie mit Münzen. Sie sind nicht im Besitz von (den richtigen) Münzen? Wenn das Schwimmbad geöffnet ist, können Sie dort wechseln.

Einrichtungen
Auch den Gästen des Wohnmobilstellplatzes stehen die Einrichtungen des Schwimmbades offen – ob Dusche, Möglichkeit um Kaffee oder Thee zu trinken, Spielplatz, sowie die Toiletten. Gehen Sie in den Pool während der Öffnungszeiten, Unsere Freiwilligen helfen Ihnen gerne weiter.
Während der Öffnungszeiten.
Nutzung der (behinderten) Toilette, des Abfallbehälters und der Spieleinrichtungen. Möglichkeit zu duschen, zu schwimmen oder eine schöne Tasse Kaffee oder Tee zu trinken (siehe Preisliste).
Auch außerhalb der Öffnungszeiten:
Verwendung von kostenlosem WLAN (WIFI-Code befindet sich auf dem “Anmeldeformular”) und dem “Hundespielplatz”.

Wohnmobilstellplatz voll?
Sind alle unsere acht Plätze bereits belegt? Dann können Sie Ihr Wohnmobil auf den Parkplätzen neben der Entsorgungsstation parken. Bitte beachten Sie: Diese Plätze sind auch kostenpflichtig.

Einige kleine Regeln
– Auf dem Wohnmobilstellplatz ist kein Platz für Wohnwagen oder andere Fahrzeuge.
– Kein Campingverhalten.
– Verwenden Sie kein Aggregat, sondern die Stromsäule.
– Respektieren Sie die Landschaftsgestaltung.
– Halten Sie den Platz und die Einrichtungen des Wohnmobilplatz sauber.
– Entfernen Sie den Kot Ihres Hundes.

Welcome
Welcome to the motorhome park of Zwembad Meekenesch. A unique swimming pool because it is run by more than 60 volunteers! The swimming pool has been run by Stichting Exploitatie Meekenesch since 2013. Before that it was a municipal swimming pool that was closed due to spending cuts. The local swimming club has drawn up a business plan in which the swimming pool is operated by volunteers. And this has been successful! With these volunteers we ensure that the inhabitants of Lichtenvoorde and the surrounding area can swim their laps, children can get their swimming badges, the swimming and water polo club can continue to do sports and the various target groups can practice their water sports. They also make sure that the parking spaces for mobile homes are kept clean, tidy and well-kept. We love to chat! If something is not clear or you would like to familiarize yourself with it, you are welcome to come in. We are happy to help you!

Accommodation costs
Costs will be charged for the stay. 10 € per day. The money can be paid in cash under the canopy at the entrance of the swimming pool. Fill in the registration form and tear off the ticket. Leave the registration form and the money in the mailbox. Place the ticket visibly behind the windscreen of your motorhome. During opening hours you can of course also pay at the counter (cash or PIN; no credit cards).

Electricity and water
Instructions for use can be found on the power and sanitary column. Pay with coins. You are not in possession of (the right) coins? When the swimming pool is open, you can change there.

Facilities
With the convenient location of this motorhome site at Zwembad Meekenesch we have a number of nice facilities. Would you like to use this? Enter the pool during opening hours and let one of our volunteers behind the counter know that they will be happy to help you!

During the opening hours: Use of the (disabled) toilet, waste bin and play facilities. Possibility to shower, swim or have a nice cup of coffee or tea (see price list).

Also outside opening hours: Use of free Wi-Fi (WIFI code can be found on the “registration form”) and the “dog playground”.

Motorhome parking space full?
Are all of our eight sites already occupied? Then you can park your motorhome on the parking spaces corresponding to the landfill. Please note: Accommodation costs also applies to these sites.

Some rules
– There is no room for caravans or other vehicles on the motorhome site.
– No camping behaviour.
– Do not use a generator, use the power column instead.
– Respect the landscape.
– Keep the site and the facilities of the motorhome site clean.
– Remove your dog’s poo.